مکاتبات اداری

ارسال نامه

جهت ارسال نامه‌های اداری

پیگیری نامه

جهت پیگیری نامه‌های ارسال شده


فرم‌های شهروندی

پیگیری درخواست

جهت پیگیری فرم‌های درخواستی شهروندان

ثبت درخواست

جهت ارسال درخواست‌های خود به سمت کارشناس مربوطه

ثبت شکایت مدیریت بازرسی

جهت ثبت شکایات به واحد بازرسی شهرداری

درخواست قطع/جابجایی و...

جهت ارسال درخواست برای قطع، جابجایی و هرس درختان

ثبت درخواست اطلاعات سامانه شفافیت

جهت درخواست اطلاعات از سامانه شفافیت

ارتباط مستقیم با شهردار

جهت ارتباط مستقیم با شهردار

صدور مجوز استفاده از معابر

جهت دریافت مجوز برای استفاده از معابر عمومی

پیشنهادات

جهت ثبت انتقاد، پیشنهاد، تقدیر و تشکر


سامانه‌های شهروندی

شفافیت

اطلاع‌رسانی برنامه‌ها و پروژه‌های شهرداری

مردم شهر

جهت پیشنهاد مدیر و ثبت گزارش

پرتال سازمانی 137

پل ارتباطی بین شهروندان و شهرداری

عوارض خودرو

پرداخت عوارض سالیانه خودرو

خدمات شهرسازی

مشاهده نقشه، پیگیری درخواست، عوارض نوسازی و ...


برنامه‌های کاربردی

نرم افزار موبایلی

نرم افزار 137

نرم افزار موبایلی

نرم افزار کرمون من

نرم افزار موبایلی

نرم افزار تصدیق گواهی


خدمات پرسنلی

فیش حقوقی

مشاهده و دریافت فیش حقوقی

ایمیل

ایمیل سازمانی