انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با سه آزمایشگاه برای پرسنل شهرداری

انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با سه آزمایشگاه برای پرسنل شهرداری

به منظور رفاه بیمه شدگان (بیمه تکمیلی  )با مراکز درمانی ذیل قرارداد منعقد گردید

1-آزمایشگاه سپهر

2-آزمایشگاه دکتر رجبی زاده

3-آزمایشگاه دکتر حری

جهت دریافت معرفی نامه به شرکت بیمه سامان خیابان شفا کوچه 19مراجعه فرمائید.

چاپ

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - میدان شورا
کد پستی شهرداری:7614764447