پارک دانش 2

منطقه:

3

مساحت(مترمربع):

1520

آدرس:

شهرک مطهری / کوچه دانش 1 / غربی 3

 

چاپ