پارک رسالت

مساحت(مترمربع):

3940

آدرس:

میدان رسالت

منطقه:

3

 

چاپ