بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و شهردار کرمان از پروژه های شهری
بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و شهردار کرمان ا...
جزئیات
بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و شهردار کرمان از پروژه های شهری
بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و شهردار کرمان ا...
جزئیات
بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و شهردار کرمان از پروژه های شهری
بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و شهردار کرمان ا...
جزئیات
بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و شهردار کرمان از پروژه های شهری
بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و شهردار کرمان ا...
جزئیات
بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و شهردار کرمان از پروژه های شهری
بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و شهردار کرمان ا...
جزئیات
بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و شهردار کرمان از پروژه های شهری
بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و شهردار کرمان ا...
جزئیات
بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و شهردار کرمان از پروژه های شهری
بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و شهردار کرمان ا...
جزئیات
بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و شهردار کرمان از پروژه های شهری
بازدید رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و شهردار کرمان ا...
جزئیات
 
 
Powered by Phoca Gallery

 اينجا شهرداري کرمان ... اينجا شهرداري کرمان ...

سامانه ارتباط مردمی : 137
سامانه پیامکی : 10001371000
تلفن های تماس : 32268350-034
آدرس ساختمان شهرداری مرکز :
کرمان - خیابان سپه