بازدید شهردار و مدیران شهرداری از سطح منطقه یک و دو شهری