بازدید شهردار کرمان به همراه رئیس شورای شهر از ساختمان جدید شهرداری