اهداف سرمایه گذاری

 

اهداف بخش سرمایه گذاری

1) شناسایی و معرفی فرصتهای سرمایه گذاری واحدهای مختلف و دسترسی همگان به اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری .

2) کاهش بروکراسی زائد اداری و تسهیل و روان سازی پذیرش و فعالیت سرمایه گذاران در شهرداری .

3) پاسخ گویی و ارائه تسهیلات لازم به متقاضیان سرمایه گذاری در طرحهای شهرداری .

4) حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی در شهر .

5) انجام هماهنگی با شورای محترم اسلامی شهر کرمان و واحدهای مختلف شهرداری جهت اخذ مجوزهای لازم .

6) ارائه مشورتهای لازم به سرمایه گذاران داخلی و خارجی در خصوص طرحهای شهرداری .

7) انجام هماهنگی های لازم با ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری استان کرمان و کشور و تلاش درحل مسائل و مشکلات اداری سرمایه گذاران داخلی و خارجی .

8) سایراقدامات لازم برای تشویق ، جذب و توسعه سرمایه گذاری در شهرداری .


 

چاپ