مسیرهای اصلی دسترسی به شهر کرمان

  •     ورودی از سمت سیرجان، شیراز و بندرعباس
  •     ورودی از سمت رفسنجان، تهران، یزد و اصفهان
  •     ورودی از سمت بم، زاهدان
  •     ورودی از سمت زرند و راور و مشهد
  •     ورودی از سمت جوپار، بافت و بندرعباس
  •     ورودی از سمت بندرعباس، رودان، کهنوج، جیرفت و راین