تقاطع سه راهی معلم

یازدهمین تقاطع غیر هم سطح احداث شده در شهر کرمان  
تاریخ بهره برداری :06/03/1394
عنوان و ردیف بودجه : استانی و داخلی
نام پیمانکار :شرکت عمارت بابکان ،   شرکت کرمان پتک ، سازمان عمران شهرداری کرمان
 هدف از اجرا: کاهش بار ترافیکی ،تسریع در عبور و مرور خوردوها ،عمران و آبادانی شهر و بهسازی فضاهای شهری.
هزینه ی سازه ی این پل را 5 میلیارد و 800 میلیون تومان و هزینه تملک اراضی اطراف پل حدود 14 میلیارد تومان شده است.
2800مترمکعب قالب ریزی ،3000 متر مکعب بتن ریزی ،28000 متر مکعب خاکبرداری ، 52000متر مکعب خاکریزی و 2850 متر عملیات جدول گذاری انجام شده است.
برای احداث آین پل 340 تن آهن ،3296 تن آرماتور ، 116 تن قیر و 2500 تن آسفالت مصرف شده است.