آگهی فراخوان عمومی شناسایی ، ارزیابی و جذب سرمایه گذار جهت اجرای پروژه های مشارکتی