آگهی مناقصه عمومی خرید تعداد 440 دستگاه مخزن زباله