آگهی مناقصه عمومی بیمه عمر و حوادث گروهی پرسنل شهرداری کرمان

آگهی مناقصه عمومی بیمه عمر و حوادث گروهی  پرسنل شهرداری کرمان