نام دستگاه :
ردیف نام دستگاه آدرس سایت
۱ اتاق بازرگانی استان کرمان http://ccim.kr.ir/
۲ اداره کل آب و فاضلاب روستایی استان کرمان http://abfar.kr.ir/
۳ اداره کل آزمایشگاه فنی مکانیک خاک استان کرمان http://tsml.kr.ir/
۴ اداره کل آموزش و پژوهش استانداری http://searchguide.level3.com/search/?q=http%3A//www.apkr.ir
۵ اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان کرمان http://standard.kr.ir/
۶ اداره کل امور بانوان و خانواده استانداری کرمان http://banovan.kr.ir
۷ اداره کل امور شهری و شوراهای اسلامی استانداری کرمان http://shahri.gov.kr.ir/
۸ اداره کل امور عشایر استان کرمان http://ashayeri.kr.ir/
۹ اداره کل امور مالیاتی استان کرمان http://tax.kr.ir/
۱۰ اداره کل امور کتابخانه های عمومی استان کرمان http://klibman.kr.ir/
۱۱ اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان http://awqaf.kr.ir/
۱۲ اداره کل برق منطقه ای استان کرمان http://rec.kr.ir
۱۳ اداره کل بهزیستی استان کرمان http://behzisty.kr.ir/
۱۴ اداره کل بیمه خدمات درمانی استان کرمان http://bimeh.kr.ir/
۱۵ اداره کل پزشکی قانونی استان کرمان http://lmo.kr.ir/
۱۶ اداره کل پشتیبانی امور دام استان کرمان http://omordam.kr.ir/
۱۷ اداره کل تامین اجتماعی استان کرمان http://tamin.kr.ir/
۱۸ اداره کل تربیت بدنی استان کرمان http://sport.kr.ir/
۱۹ اداره کل تعاون استان کرمان http://taavon.kr.ir/
۲۰ اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمان http://tazirat.kr.ir/
۱ ۲ ۳ ۴ ۵